نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

تفکر انتقادی ۰

سوپِ خوشمزه ی فلسفه (۳)

بچه تفکرِ انتقادی دقیقا همین جا به ما کمک می کنه. یعنی در پیدا کردن راه حل های بسیار خوب و درست برای حل کردن مشکلات مون.