برچسب: چگونه به فرزندانمان نزدیک تر شویم

باید بفهمید دخترتون چه چیزهایی دوس داره. ۰

چگونه با دخترم رفتار کنم

هیچوقت با دخترتون جور نیستید. اون ممکنه سرش گرم کامپیوتر، گوشی، دوستاش و یا تکالیف مدرسه اش باشه. وقتی سعی می کنید باهاش حرف بزنید، گوش نمی ده و یا از اتاق می ره بیرون.چطور میشه این شرایط را عوض کرد