برچسب: شعر سرودن

لحظه های شاعرانه ۰

لحظه های شاعرانه

دوستان نوجوان شاعر هم براى خودش ابزا رهاى ساده اى دارد؛ خوب دیدن، خوب شنیدن، خوب بو کردن، خوب چشیدن و خوب لمس کردن ابتدای ترین ابزارهاى شاعرند

۰

لحظه های شاعرانه

نوجوانان عزیز در مقاله های لحظه های شاعرانه قصد این را داریم که به شما کمک کنیم بتوانید احساسات لطیف خود را در کلمات زیبا و قشنگ و صحیح بصورت شعر بیان کنید