برچسب: شروع گفتگو

۲

چگونه با والدین خود صحبت کنید

اغلب برای والدین و فرزندان صرف زمان اشکارا صحبت کردن با یکدیگر سخت است.والدین اغلب تصور می کنند حدو مرزهایشان شکسته می شود در حالی که فرزندان فکر می کنند حرفهایشان برای والدینشان جذابیتی ندارد.