برچسب: ریاضیات

یک تولد، یک کشور، یک زندگی، یک مرگ، یک ابدیت! ۰

مختصر و مفید (دورۀ اول)

بی­نهایت عدد، و بی­نهایت روش برای کار کردن با این اعداد و ترکیب کردن آنها وجود دارد. ریاضیدانان اعداد را اغلب با نقاطی که بر روی یک خط بی­ پایان قرار دارند توصیف می­ کنند