برچسب: روشهای مطالعه کردن

مرور کردن ۱

۱۰ روش درس خوندن

هر روشی که برای مطالعه‌ات انتخاب میکنی، همیشه یادت داشته باش که مطالعه فقط برای قبل از خوابیدن یا شب امتحان نیستش. یادت باشه که هیچ وقت دیر نیست …