برچسب: رفتار موثر

همدلی کردن با خودتان را تمرین کنید. ۱

شروعی بهتر در سال جدید

شاید امسال سال خوبی برای شما نبوده حالا به هر علتی … شاید کسی را از دست دادید یا سال تحصیلی خوبی را نداشتید یا تو روابطتتون با دوست هاتون خیلی موفق نبودین . سال جدید فرصتی است برای شروع دوباره و صد البته بهتر. میگی چه جوری ؟ مقاله زیر را بخوون .