برچسب: دقیق گوش دادن

درست و دقیق به حرفها گوش بدهیم ۲

چگونه مطلبی را خوب گوش دهیم

حرف زدن و گوشدادن دو نعمت بزرگ الهی هستند که سهم عمده ای در ایجاد و تداوم ارتباطهای انسانی دارند. در این میان گوشدادن در روابط میان فردی، اهمیت ویژهای دارد. بر پایه پاره ای بررسیها، به طور متوسط ۴۵ درصد از زمان ارتباط صرف شنیدن میشود.