برچسب: در دروازه را می توان بست، ولی دهان مردم را نه