برچسب: داستان کهن ایرانی

در انتظار آبگوشت ۰

در انتظار آبگوشت

روزی دوستان “پاک پندیر” به او گفتند که اگر بتواند در هوای خیلی سرد زمستانی بدون پتو و روشن کرد‏ن ‏آتش، شب تا صبح پیرون از خانه طاقت بیاورد، یک شام حسابی پیش ان ها دارد، اما اگر کم بیاورد یا کلکی در کارش باشد، باید به همه آنها شام بدهد

قصه های کهن ایرانی سندباد نامه ۰

فیلی که بز شد !

حاکمی سپاه بزرگی از فیل داشت . در میان آنها یک فیل وحشی بود که کسی نمی توانست جلودارش باشد . یک روز حاکم به فیلبان گفت : اگر نتوانی فیل وحشی را رام کنی ، هم تو را می کشم و هم یا فیل