برچسب: جشن رام‌روزی

پاییز فصل هزار سنت ۱

پاییز فصل هزار سنت …

در تقویم‌های کهن ایرانی، مانند امروز، هر سال ۱۲ماه و هر ماه ۳۰روز داشت اما چیزی به عنوان هفته وجود نداشت بلکه هرکدام از روزهای ماه یک اسم خاص داشت که بیشترش برگرفته از اسامی ایزدان زرتشتی بود.