برچسب: ابراهیمیان

تصویر آینه ۰

شعر: در آیینه انکار کسی را دیدم که حتی شباهتی با من نداشت

در آیینه انکار کسی را دیدم که حتی شباهتی با من نداشت»»»»

و چه سرسری نگاهم گذشت در جایی که باید متوقف میشد»»»»

حتی تلنگری نزد به شانه های پر از غرور من»»»»

موهای سپیدی که بر سرم نشست»»»