نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

صلح بهتر از دعوا... ۰

آشنایی با قوه قضائیه

توی هر جامعه ای یه نهادی هس که از حق انسانها دفاع میکنه و با رعایت عدالت حق رو به حق دار میده. به این نهاد میگن قوه قضائیه