نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

پدر ۰

ویژگی های پدر خوب

نقش پدر در خانواده ، بسیار مهم هست. پدر به نوعی الگوی بچه ها است. رفتار او در آینده بچه ها، شکل گیری شخصیت اونها تاثیر گذاره