نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

بدون خطر وزن کم کنم ۳

رژیم ممنوع!

عمده ترین دلیل رژیم های غذایی سنگین مخصوصا برای نوجوون ها لاغرتر و زیباتر شدن هست که ناشی از تبلیغات رسانه هاست