دسته: ویژه ها

همدلی و همزبانی ۱

همدلی با همزبانی

همدلی یعنی توانایی ورود به دنیای عواطف و احساسات دیگری . یعنی اینکه بتوانی افراد را ، حتی وقتی خودت در شرایط آنها قرار نداری ، درک کنی و از دریچه دید و نظر آنها به مشکلی که دارند نگاه کنی .