دسته: مشاوره

پیدا کردن دوست ۰

دوستان خود را چگونه پیدا کنیم؟

در دوره بلوغ به دلیل تعییراتی که در بدن و احساسات ایجاد میشود، بسیاری از نوجوانها فکر میکنند باید دوستان جدیدی پیدا کنند. وقتی وارد دبیرستان میشوی و دوستانی که اغلب با آنها بودی ، به کلاس های متفاوت میروند و برنامه درسی شان با تو فرق دارد مجبور میشوی دوستان جدیدی پیدا کنی