دسته: مشاوره تحصیلی

۶

به کمک این وسیله دیگر از فراموش کردن درس نترسید

شروع سال تحصیلی جدید نزدیک است. بسیاری از دانش آموزها برای سال تحصیلی جدید برنامه هایی دارند. شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که وقتی به جزوه مراجعه می کنید، بعضی از قسمت ها را متوجه نمی شوید.