دسته: ریاضیات زنده

درک ریاضی ما ممکن است اشتباه باشد ۱

یک ماجرای استثنایی!

حس درونی آدم ها همیشه درست نیست. و حس درونی چیزی است که مردم از آن در زندگی واقعی برای تصمیم گیری استفاده می کنند. اما عقل است که می تواند به ادم در رسیدن به جواب درست کمک کند.

عناصر مسله را تشخیص دهید ۰

استراتژی حل مساله

روش اصلی که برای حل مساله بکار می رود برای آدمها و موشها یکی است. آزمایش کنید ، دوباره و دوباره آزمایش کنید تا با تلاش همه جانبه امکان مناسب برای شما به وجود آید

تاریخچه علم حساب ۰

دو کلمه حرف حساب

در آغاز ، عدد بصورت محدود بود. حتی عدد را تا ۲ بیشتر نمی تونستن بشمرن. بعضی جاها هم تا ۶ بیشتر نمی تونستن بشمرن. و بعد از اون را می گفتن بسیار. هنوز هم در بسیاری از زبانها هفت به معنای بسیار است

یک تولد، یک کشور، یک زندگی، یک مرگ، یک ابدیت! ۰

مختصر و مفید (دورۀ اول)

بی­نهایت عدد، و بی­نهایت روش برای کار کردن با این اعداد و ترکیب کردن آنها وجود دارد. ریاضیدانان اعداد را اغلب با نقاطی که بر روی یک خط بی­ پایان قرار دارند توصیف می­ کنند