برچسب گذاری توسط: رفتار نوجوان

چند راه برای رک گویی و صریح بودن ۰

چطور آدم رک گو و صریحی باشیم

ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻌﻨﻲ؛ ﺑﻲﭘﺮﺩﻩ، ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﭽﺶ،ﺁﺷﻜﺎﺭ،ﺧﺎﻟﺺ،ﻧﺎﺏ.ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﻫــﺎ؛ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺮﻑ دﻝﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻨــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺰﺭ گﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ نمیﻓﻬﻤﻨﺪ.

شناخت اهمیت کار برای کسب مهارت ۰

چطور در انجام کاری مهارت کسب کنیم

شاید برای شما هم پیش آمده است که خواسته اید کاری را انجام دهید(مثل باز کردن و تعمیر یک وسیله کوچک) اما هر چه تلاش کرده اید، نتوانســته اید و بالاخره مجبور شــده اید به یــک فرد ماهر مراجعه کنیــد و او هم در کمتر از چند دقیقه کار شــما را راه انداخته اســت،

چرا اینکار اشتباه را انجام دادم ۰

تا حالا اشتباه کرده اید ؟

ﺳــﺆﺍﻝ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺍﺳــﺖ، ﻧﻪ! ﻭﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺳﻦﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﻪﻯ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮﻫﺎ ﺑﻰﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﻳﺮﺍﺩ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﭘﺸــﺖ ﺳــﺮ ﻫﻢ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﻴﺪ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ مﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ آﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻭ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗلهﻫﺎﻯ ﻛﻤﺎﻝ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﺳﻴﺪ،

چرا در کلاس چرت می زنیم ۰

چرا در کلاس چرت می زنیم ؟

ﮔﺎﻫﻰ ﺳﺮ ﻛﻼﺱ، ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻌﻰ ﻣ ﻰﻛﻨﻴﻢ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻧﮕه ﺩﺍﺭﻳﻢ. ﭘﻠﻚ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ خواب شب ﻗﺒﻞ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺩﻳﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺑﻤﺎﻥ ﻧﻤﻰﺑﺮﺩ وﺟﻠﻮﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻳﺎ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣ ﻰﺷﻮﻳﻢ؟ راستی چرا بدخواب می شویم ؟

چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم؟ ۱

چگونه عزت نفس خود را افزایش دهیم؟

نوجوانی دوره سختی است.گاهی اوقات بعضی چیزها یا بعضی افراد ممکن است بر علیه شما باشند اما شما اگر خود را باور داشته باشید بهتر از هر موقع دیگری می توانید باشید با کمی تلاش شما می توانید احساس بهتری داشته باشید.داشتن عزت نفس شما را در زندگی به جلو پیش می برد.

معرفی مقصر در کلاس ۰

معرفی مقصر در کلاس

حق داری شک داشته باشی، ‏چون اگر همکلاسی ات را معرفی کنی ‏از خودت خجالت می کشی و ممکن است ‏به عنوان جاسوس، گرفتاری هایی برایت درست شود

دزدی از کیف در مدرسه ۰

از کیف مدرسه ام دزدی کرده اند

آیا از آ ن بچه هایی هستی که پیراهنت را گم می کنی و سه روز بعد آ ن را می بینی !
‏بنابراین کیف مدرسه ات که مواظبش نیستی، حوصله اش از دست تو سر رفته و صاحبش را عوض کرده است.

8 راه برای زندگی کردن در حال ۰

۸ راه برای زندگی در لحظه

دست خودم نیست این یک ماه آخر ، دیگر هیج لذتی از تعطیلات نمی برم ! شهریور از همان ابتدا برایم دلشوره می آورد و...