برچسب: رفتار نوجوان

چند راه برای رک گویی و صریح بودن ۰

چطور آدم رک گو و صریحی باشیم

ﺻﺮﻳﺢ ﻳﻌﻨﻲ؛ ﺑﻲﭘﺮﺩﻩ، ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﭽﺶ،ﺁﺷﻜﺎﺭ،ﺧﺎﻟﺺ،ﻧﺎﺏ.ﺑﻴﺸــﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﻫــﺎ؛ﻧﻤﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺣﺮﻑ دﻝﺷــﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴــﺎﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻨــﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺰﺭ گﺗﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ نمیﻓﻬﻤﻨﺪ.

شناخت اهمیت کار برای کسب مهارت ۰

چطور در انجام کاری مهارت کسب کنیم

شاید برای شما هم پیش آمده است که خواسته اید کاری را انجام دهید(مثل باز کردن و تعمیر یک وسیله کوچک) اما هر چه تلاش کرده اید، نتوانســته اید و بالاخره مجبور شــده اید به یــک فرد ماهر مراجعه کنیــد و او هم در کمتر از چند دقیقه کار شــما را راه انداخته اســت،