نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

۰

دبیرستان با استرس بالا

چگونه می‌توان بین آماده کردن دانش‌آموزان برای دانشگاه، و تضمین دادن این نکته که قرار نیست در این فرآیند فشار زیادی به آن‌ها وارد شود، تعادل برقرار کرد؟