نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

۰

هدیه دادن

از آن روزی که انسانهای نخستین تکه ای از گوشت دایناسور را برای دوست خود در غار همسایه برد ، روشی برای نشان دادن محبت...