نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

دو رگه شدن تارهای صوتی نوجوانان ۰

هی پسر ، این صدای دو رگه و خشن از کجا آمد

بین ۱۲ تا ۱۴ سالگی صدایت گرفته و خشن میشود گرفتگی صدا بدلیل تاثیر هورمون تستوسترون است . این بار نوبت حنجره میرسد که تحت تاثیر تستوسترون قرار بگیرد در نتیجه ، حنجره بزرگتر و تارهای صوتی بلندتر و ضخیم تر می شود