نوجوان شاد : شادی ، سرگرمی، دانستنی ها و مشاوره نوجوانان

به خودتان توجه کنید ۰

چطور می توانید اعتماد به نفس داشته باشید ؟

به من عاقل درون تان گوش دهید . فقط به خاطر این که تنها نمانید با هر کسی دوست نباشید . تنها بودن در زندگی حالا و چه بعد خوب است . تنها بودن به شما کمک می کند تا از راه نویی به خود نگاه کنید و به یک نوع رضایت خاص برسید .