دسته: مشاوره

مسخره ام می کنند چون کمی چاق هستم ۲

مسخره ام میکنند چون کمی چاق هستم

اگر لکنت زبان داشتی، ‏اسم ات کمی عجیب بود یا گوش هایت بزرگ بودند، باز هم بچه ها بهانه ای داشتند. در واقع همه ی مردم، روزی گرفتار همین شوخی ها می شوند!
‏خیالت راحت نشد خب ‏قبول داریم، آدم خوشش نمی آ ید، «خپله یا خیکی» صدایش کنند.

چگونه تشکر کنیم ۰

چگونه تشکر کنیم

آیا مادرم و پدرت می دانند که چه قدر آن ها را دوست داری؟ … دوستانت چه طور؟ … آ یا دوستت را به خاطرخوبی هایش دوست داری؟ … فکر می کنی خودت چه خویی های داری؟ توقع داری مردم همین جوری دوست داشه باشد یا به خاطر خوبی هایت؟

۰

چگونه مهربان باشیم؟

مهربانی کردن یک راه ضروری برای معنی بخشیدن به زندگی ما و دیگران است. مهربان بودن باعث می شود ارتباط بهتری برقرار کنیم همچنین و به عنوان نیروی مثبتی در زندگی دیگران باشیم