دسته: مشاوره

۱

کلیدهای نترسیدن

یکی از راههای نترسیدن روبه رو شدن با علت ترس است . سعی کنید کسانی را که نترس تر از شما هستند ببینید و با آنها صحبت کنید . حرف زدن با آنها به شما اعتماد به نفس می دهد

شناخت اهمیت کار برای کسب مهارت ۰

چطور در انجام کاری مهارت کسب کنیم

شاید برای شما هم پیش آمده است که خواسته اید کاری را انجام دهید(مثل باز کردن و تعمیر یک وسیله کوچک) اما هر چه تلاش کرده اید، نتوانســته اید و بالاخره مجبور شــده اید به یــک فرد ماهر مراجعه کنیــد و او هم در کمتر از چند دقیقه کار شــما را راه انداخته اســت،