دسته: رفتار نوجوان

معرفی مقصر در کلاس ۰

معرفی مقصر در کلاس

حق داری شک داشته باشی، ‏چون اگر همکلاسی ات را معرفی کنی ‏از خودت خجالت می کشی و ممکن است ‏به عنوان جاسوس، گرفتاری هایی برایت درست شود

دزدی از کیف در مدرسه ۱

از کیف مدرسه ام دزدی کرده اند

آیا از آ ن بچه هایی هستی که پیراهنت را گم می کنی و سه روز بعد آ ن را می بینی !
‏بنابراین کیف مدرسه ات که مواظبش نیستی، حوصله اش از دست تو سر رفته و صاحبش را عوض کرده است.

مسخره ام می کنند چون کمی چاق هستم ۲

مسخره ام میکنند چون کمی چاق هستم

اگر لکنت زبان داشتی، ‏اسم ات کمی عجیب بود یا گوش هایت بزرگ بودند، باز هم بچه ها بهانه ای داشتند. در واقع همه ی مردم، روزی گرفتار همین شوخی ها می شوند!
‏خیالت راحت نشد خب ‏قبول داریم، آدم خوشش نمی آ ید، «خپله یا خیکی» صدایش کنند.

چگونه تشکر کنیم ۰

چگونه تشکر کنیم

آیا مادرم و پدرت می دانند که چه قدر آن ها را دوست داری؟ … دوستانت چه طور؟ … آ یا دوستت را به خاطرخوبی هایش دوست داری؟ … فکر می کنی خودت چه خویی های داری؟ توقع داری مردم همین جوری دوست داشه باشد یا به خاطر خوبی هایت؟