دسته: رفتار نوجوان

چگونه تشکر کنیم ۰

چگونه تشکر کنیم

آیا مادرم و پدرت می دانند که چه قدر آن ها را دوست داری؟ … دوستانت چه طور؟ … آ یا دوستت را به خاطرخوبی هایش دوست داری؟ … فکر می کنی خودت چه خویی های داری؟ توقع داری مردم همین جوری دوست داشه باشد یا به خاطر خوبی هایت؟