دسته: سلامت نوجوان

چگونه عادت کنیم صبح از خواب بیدار شویم ؟ ۰

بهتر است شبها زود بخوابید

ما میخواهیم بدانیم که چگونه خوب بخوابیم تا هنگامیکه بیدار می شویم حال خوبی داشته باشیم. یکی از مهمترین علت ها در چگونگی خوب خوابیدن زمان به خواب رفتن است.

۰

آدامس و تاثیرات آن

آدامس، نوعی شیرینی است که تنها جویده می شود و آن را نمی بلعند. گفته شده آدامس جویدن را یونانیان، به مردمان شناساندند. آنها صمغ یا رزین درخت masticیا mastiche را می حویدند.