دسته: سلامت نوجوان

در مورد بلوغ اطلاعات بدست بیاورید ۰

چگونه هورمونهای دوره نوجوانی را کنترل کنیم (قسمت دوم)

دختران در سن ۸-۱۳ شروع به بلوغ می کنند، در حالی که بلوغ پسران بعد از سنین ۹-۱۴ شروع می شود. برخی از بچه ها نیز ممکن است زودتر یا دیرتر شروع به بلوغ کنند. اگر دختران قبل از سن ۹ و پسران قبل از سن ۸ شروع بلوغ کنند، به آن “بلوغ زودرس.” می گویند

چگونه عادت کنیم صبح از خواب بیدار شویم ؟ ۰

بهتر است شبها زود بخوابید

ما میخواهیم بدانیم که چگونه خوب بخوابیم تا هنگامیکه بیدار می شویم حال خوبی داشته باشیم. یکی از مهمترین علت ها در چگونگی خوب خوابیدن زمان به خواب رفتن است.

۰

آدامس و تاثیرات آن

آدامس، نوعی شیرینی است که تنها جویده می شود و آن را نمی بلعند. گفته شده آدامس جویدن را یونانیان، به مردمان شناساندند. آنها صمغ یا رزین درخت masticیا mastiche را می حویدند.