دسته: تازه ها و خواندنی ها

درباره فرضیاتتون سؤال کنید. ۱

تو شرایط بحرانی چجور بهترین تصمیم را بگیریم

تصمیم گیری صحیح در مواقع بحرانی، هنر تحلیل مسائل و تلاش برای رسیدن به تصمیم درست می مونه. اینکار به معنی بیشتر فکر کردن و یا سخت­تر فکر کردن نیست؛ بلکه به معنی بهتر فکر کردنه.