دسته: ادبیات و تاریخ

این اسفند خیلی فروردینه! ۰

این اسفند خیلی فروردینه!

تازه از راه رسیده بود ، کوله اش رو درآورد و بی هوا گفت : امروز سر جلسه ی امتحان اجتماعی ، از پنجره ی باز کلاس ، یدفه یه بادی اومد که بوی چاقاله بادوم می داد !

متن ادبی روز مادر ۰

متن ادبی روز مادر

برای شناختنش همیشه تردید دارم ، که باید بیشتر به دستاش نگاه کنم یا چشم هاش؟ برای این که بفهمم چقد رنج کشیده تا من الان به این سن رسیدم باید به دستاش نگاه کنم یا موهاش که کم کم داره سفید میشه؟