چطور در انجام کاری مهارت کسب کنیم

شاید برای شما هم پیش آمده است که خواسته اید کاری را انجام دهید(مثل باز کردن و تعمیر یک وسیله کوچک) اما هر چه تلاش کرده اید، نتوانســته اید و بالاخره مجبور شــده اید به یــک فرد ماهر مراجعه کنیــد و او هم در کمتر از چند دقیقه کار شــما را راه انداخته اســت، با تعجب به سرعت عمل او نگاه کرده اید و به خود گفته اید، این که کاری نداشت! اما کار به این راحتى هم که فکر مى کنید نیست! در حقیقت هیچ کاری( حتی کارهای ساده) هم بدون مهارت، قابل انجام نیســت یا به سختی امکان پذیر است. آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا در هر کاری تنهــا تعداد محدودی افراد ماهــر و معروف وجود دارند؟ به اطراف نگاه کنید در بین دوستان خودتان چند نفر را می شناسید که در انجام یک یا چند کار مهــارت لازم را دارند؟ مانند بازی هــای رایانه ای، تعمیر وسایل، دوچرخه سواری و … حتی شوت کردن یک توپ در بازی فوتبال هم، کار ســاده ای نیست وگرنه همه فوتبالیست می شدند.  آیــا دلیل خاصی وجود دارد؟ یا این افراد روش ویژه ای دارند ؟قبل از هر چیز باید بدانید که اگر اراده کنید و تلاش لازم را داشته باشید، شما هم حتما موفق می شوید! بــرای انجام هر کاری نکته هایى وجود دارد که باید بدانید تا بتوانید آن را درســت انجــام دهید و به قول معــروف در انجام آن ورزید گی پیدا نمایید.
شناخت اهمیت کار

۱ .شناخت اهمیت کار

تا وقتی از اهمیت کاری که می خواهید انجام دهید؛ آگاه نباشید، نمی توانید حوصله و زمان لازم را برای آن در نظر بگیرید و بسیار زود دست از تلاش خواهید کشید.

مشاهده دقیق

۲ .مشاهده دقیق

بــرای انجام هرکاری دو راه دارید اول خودتان از صفر تا صد را انجام دهید؛ که خیلی غیر منطقی اســت و دوم با نگاه به تلاش دیگران؛ از تجربه آن ها اســتفاده کنید. راه دوم هم سریع تر است هم با صرفه تر.

ثبت مراحل انجام کار برای کسب مهارت

۳ .ثبت مراحل انجام کار

اگر کاری پیچیده بود و احساس کردید نمی توانید تمام مراحل آن را در ذهن خود نگه دارید، بهتر است با نوشتن چیزهایی که می بینید، امکان تکرار آن را بیش تر کنید.

تکرار و تمرین برای کسب مهارت

۴ .تکرار و تمرین

آشناشــدن با مراحل یک کار، دلیلی بــر یادگیری آن نیســت. برای یادگیری باید همان راه های درســتی که دیگــران رفته اند را بارها تکرار کنیــد. تا به حال به این مطلب توجه کرده اید، بســیاری از کسانی که در کاری موفق می شوند، دارای برنامه اى برای تمرین های مناسب و منظم هستند. دانشــمندان، ورزشکاران، مخترعان، و… همه از این گروه هستند.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *