شناخت شخصیت افراد از طریق خطوط کف دست

خواندن کف دست، به عنوان کف بینی یا پیش گویی و غیب گویی با دیدن خطوط کف دست در سراسر جهان انجام می شود و شناخته شده است که ریشه در طالع بینی هندی و رومی دارد. هدف از انجام کار ارزیابی شخصیت یک فرد و یا آینده آن با مطالعه کف دست  او است . این که آیا شما علاقه مند به خواندن هستید و یا شما فقط به دنبال یک راه برای سرگرمی هستید کاملا بستگی به زمان و یا  دوستان شما دارد.

شما می توانید،تنها با نگاه کردن به دست یک شخص شخصیت او را بشناسید !

چگونه کف بینی کنیم
۱- شناسائی خطوط

یک دست را انتخاب نمایید. در کف بینی، مبنا بر این اساس که:

برای زنان، دست راست چیزی است که شما با آن متولد می شوید، و سمت چپ چیزی است که شما در طول زندگی خود بدست می آورید یا اتفاق می افتد .

برای مردان، دست چپ آن چیزی است که شما با آن متولد، و  دست راست چیزی است که شما در طول زندگی خود بدست می آورید یا اتفاق می افتد .

همچنین دست غالب شما می تواند گذشته شما را و دست غیر غالب آینده شما را در زندگی نشان دهد .

نظریه های مختلفی در باره این موضوع وجود دارد. برخی می گویند که دست چپ نشان دهنده پتانسیل و اینکه چه کاری می توانید انجام دهید، است و  نه لزوما اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد.

چگونه کف بینی کنیم
شناسایی چهار خط اصلی. ممکن است خطوط خیلی شکسته یا کوتاه باشند، اما حداقل سه تا از آنها وجود دارد.

 • خط قلب
 • خط سر
 • خط زندگی
 • خط سرنوشت (تنها برخی از مردم دارند)

۱- تفسیر خط قلب. این خط را می توان در هر دو جهت (از انگشت کوچک تا انگشت اشاره یا برعکس)  خواند . این خط نشان دهنده ثبات عاطفی، دیدگاه های عاشقانه، افسردگی و سلامت قلب است. تفسیرهای عمومی به شرح زیر است:

اگر این خط از زیر انگشت اشاره آغاز  شود  –  در رابطه با عشق در زندگی است .

با توجه به خطوط کف دست چگونه کف بینی کنیم

اگراز زیر انگشت وسط آغاز شود – خودخواهی در عشق را نشان میدهد.

اگر از وسط آغاز شود - شکست در عشق به راحتی است.
اگر از وسط آغاز  شود – شکست در عشق به راحتی است.

راست و کوتاه - علاقه کمتری به روابط عاشقانه دارید

راست و کوتاه – علاقه کمتری به روابط عاشقانه دارید.

خط کف دست ، راست و کوتاه - علاقه کمتری به روابط عاشقانه دارید

وقتی با خط زندگی تداخل دارد – قلب شما به راحتی شکسته می شود.

وقتی با خط زندگی تداخل دارد – قلب شما به راحتی شکسته می شود

بلند و انحنا داشته باشد – شما آزادانه می توانید عواطف و احساسات خود را بیان کنید .

خط کف دست ، بلند و انحنا داشته باشد – شما آزادانه می توانید عواطف و احساسات خود را بیان کنید

راست و به موازات خط سر باشد  – شما خوب بر احساسات خود کنترل دارید.

خط کف دست، راست و به موازات خط سر باشد - شما خوب بر احساسات خود کنترل دارید

موج دار  – روابط و دوستداران زیادی دارید ولی رابطه جدی ندارید .

موج دار - روابط و دوستداران زیادی دارید ولی رابطه جدی ندارید

دایره بر روی خط – غم و اندوه و یا افسردگی

دایره بر روی خط - غم و اندوه و یا افسردگی

خط شکسته – ضربه عاطفی

خط شکسته - ضربه عاطفی

خطوط کوچکتر بروی خط قلب – ضربه عاطفی

خطوط کوچکتر بروی خط قلب - ضربه عاطفی

۲- بررسی خط سر. این خط نشان دهنده سبک یادگیری فرد، رویکرد ارتباطی، روشنفکری، و علاقه برای کسب دانش است. یک خط قوسی  نشانه خلاقیت در ارتباط است، در حالی که یک خط مستقیم مرتبط  با کار عملی و رویکرد فرد است. تفسیرهای عمومی به شرح زیر است:

خط کوتاه – علاقه به کارهای فیزیکی بیش از کارهای که ذهنی است.

خط سر، خط کوتاه – علاقه به کارهای فیزیکی بیش از کارهای که ذهنی است.

منحنی، خط شیب دار – خلاقیت

خط سر، منحنی، خط شیب دار – خلاقیت

جدا از خط زندگی – ماجراجویی، شور و شوق برای زندگی

خط سر، جدا از خط زندگی - ماجراجویی، شور و شوق برای زندگی

خط مواج – دامنه توجه کوتاه و عمیق

خط سر، خط مواج - دامنه توجه کوتاه و عمیق

خط طولانی – تفکر روشن و متمرکز است

خط طولانی - تفکر روشن و متمرکز است

خط راست – واقع گرا

خط سر، خط راست - واقع گرا

ضربدردر خط سر – بحران عاطفی

 ضربدردر خط سر - بحران عاطفی

خط سر شکسته – تناقضات در تفکر

خط سر شکسته - تناقضات در تفکر

ضربدر در خط سر – تصمیم گیری سرنوشت.

ضربدر در خط سر - تصمیم گیری سرنوشت.
۳- بررسی خط زندگی . از نزدیکی انگشت شست آغاز می شود و در یک قوس به سمت مچ دست می رود . سلامت جسمی را  و به طور کلی تغییرات عمده زندگی را نشان می دهد .

به عنوان مثال، رویدادهای بزرگ، آسیب های فیزیکی که در طول عمر  با آن در ارتباط هستید. تفسیرهای عمومی به شرح زیر است:
در صورتکیه نزدیک به انگشت شست – اغلب خسته

خط زندگی ، در صورتکیه نزدیک به انگشت شست - اغلب خسته
انحنا – نشاندهنده مقدار زیادی از انرژی

خط زندگی ، انحنا – نشاندهنده مقدار زیادی از انرژی

بلند، عمیق – نشاط

خط زندگی ، بلند، عمیق - نشاط

کوتاه و کم عمق – دستکاری توسط دیگران

خط زندگی ، کوتاه و کم عمق - دستکاری توسط دیگران
به حالت یک نیم دایره پایین میآید – قدرت و شور و شوق

خط زندگی ، به حالت یک نیم دایره پایین میآید - قدرت و شور و شوق
راست و نزدیک به لبه کف دست – محتاط در روابط

خط زندگی، راست و نزدیک به لبه کف دست - محتاط در روابط

خطوط زندگی های متعدد – نشاط

خط زندگی، خطوط زندگی های متعدد - نشاط

دایره اضافی روی خط نشان می دهد –  بستری در بیمارستان و یا زخمی

دایره اضافی روی خط نشان می دهد - بستری در بیمارستان و یا زخمی

شکسته شدن خط – تغییر ناگهانی در سبک زندگی

شکسته شدن خط - تغییر ناگهانی در سبک زندگی

 

۴-مطالعه خط سرنوشت. این خط نیز به عنوان خط سرنوشت شناخته شده است، و آن نشان دهنده درجه ای از زندگی یک فرد است که توسط شرایط خارجی و خارج از کنترل خود فرد تغییر می کند. این خط از کف دست  آغاز می شود. تفسیرهای عمومی به شرح زیر است:

خط عمیق – به شدت تحت تاثیر اتفاقات

خط سرنوشت، خط عمیق - به شدت تحت تاثیر اتفاقات

شکسته شده و تغییر جهت –  تغییرات در زندگی از طریق نیروهای خارجی

خط سرنوشت، شکسته شده و تغییر جهت - تغییرات در زندگی از طریق نیروهای خارجی

شروع از خط زندگی – فردی خود ساخته

خط سرنوشت، شروع از خط زندگی – فردی خود ساخته

خط زندگی از وسط می پیوندد – نشانگر این است به خاطر منافع خود باید تسلیم دیگران شود .

خط سرنوشت، خط زندگی از وسط می پیوندد - نشانگر این است به خاطر منافع خود باید تسلیم دیگران شود .

از پایین انگشت شست شروع می شود از خط زندگی عبور میکند – توسط خانواده و دوستان پشتیبانی میشود

 

خط سرنوشت، از پایین انگشت شست شروع می شود از خط زندگی عبور میکند - توسط خانواده و دوستان پشتیبانی میشود

۲– تفسیر دست ها ، انگشت ها و غیره…

شکل دست را تشخیص دهید

۱-شکل دست را تشخیص دهید. هر نوع شکل دست با شخصیت متفاوتی ارتباط دارد. طول کف دست از مچ دست تا انتهای انگشتان می باشد. تفسیرهای معمول عبارتند از:

۱-کف دست زمین – پهن، کف دست مربعی ، پوست ضخیم و درشت، و رنگ سرخ؛ طول کف برابر طول انگشتان دست است.

 • ارزشمند و پر انرژی، گاهی اوقات لجوج
 • کاری و مسئولیت پذیر ، گاهی اوقات مادی گرا
 • راحت و زیاد با دست خود کار می کنند.

۲-کف دست هوا – کف دست مربعی یا مستطیل شکل با انگشتان بلند و پنجه گاهی اوقات بیرون زده، شست به سمت پایین کشیده شده ، و پوست خشک؛ طول کف کمتر از طول انگشتان دست است:

 • اجتماعی، پرحرف و شوخ طبع
 • سطحی، کینه توز و سرد
 • از نظر ذهنی راحت و درک نکردنی
 • همه چیز را به روش های مختلف و افراطی انجام می دهد.

۳-کف دست آب – کشیده، کف گاهی اوقات بیضی شکل، با انگشتان انعطاف پذیر، دراز مخروطی شکل؛ طول کف با طول انگشتان دست برابر اما کم عرض تر از پهن ترین قسمت کف دست است.

 • خلاق، باهوش و دلسوز
 • می تواند مودی، عاطفی و درونگرا باشد
 • کارها را بی سر و صدا و به طور مستقیم انجام می دهد.

۴- کف دست آتش – کف مربع یا مستطیل شکل، رنگ پوست برافروخته و یا صورتی، و انگشتان کوتاه، طول کف بیشتر از طول انگشتان  است

 • برونگرا ، خود شیفته و خوش بینانه
 • گاهی اوقات خودخواه، دمدمی مزاج و حساس
 • کارها را شجاعانه و به طور غریزی انجام می دهد.

به برجستگی های کف دست دقت کنید

۲-به برجستگی های دست (تپه ها) نگاه کنید. این تپه ها  برجستگی های گوشتی پایین انگشتان شما روی کف دست هستند،  برای اینکه آنها را ببینید دستتان را کمی خم کنید(به شکل کاسه).کدام یکی بزرگتر است؟

 • تپه بلند ونوس (زیر انگشت شست) استعداد خوشگذرانی، بی بندوباری، و نیاز به ارضاء فوری را نشان می دهد. نبودن تپه ونوس نشان دهنده وجود علاقه کمی به امور خانوادگی است.
 • تپه زیر انگشت اشاره به نام ژوپیتر(مشتری) می باشد. اگر این تپه خیلی بزرگ باشد، به این معنی که شما غالب هستید، احتمالا خود محور، و تهاجمی. اگر این تپه وجود نداشته باشد به این معنا است که شما اعتماد به نفس کافی ندارید.
 • در زیر انگشت وسط  تپه زحل(SUTURN) است. تپه بلند نشان می دهد که  شما یک دنده، بدبینانه، و مستعد ابتلا به افسردگی هستید. اگر این تپه کوچک باشد ، نشان دهنده سطحی نگری و بهم ریختگی است.
 • در زیر انگشت حلقه شما تپه خورشید قرار گرفته است. شما تند خو، عجیب، و مغرور هستید اگر شما یک خورشید بلند داشته باشید. کوچک بودن تپه خورشید به ان معنی است که شما فاقد تخیل هستید.
 • عطارد تپه زیر انگشت کوچک شماست. اگر  بیرون زده باشد، شما بیش از حد صحبت می کنید. کوچک بودن این تپه به معنای مخالف است – یعنی شما خجالتی هستید.

هیچ کدام از این مطالب پاپه علمی ندارد. و دست شما با گذشت زمان تغییر خواهد کرد. این مطالب را خیلی جدی نگیرید.

اندازه دست و انگشتان را بررسی کنید

۳- اندازه دست و انگشتان را بررسی کنید. نسبت به اندازه بدن، برخی می گویند که دست های کوچک(نسبت به اندازه بدن)  نشان دهنده فعال بودن است و این افراد زیاد در مورد آنچه که انجام می دهند فکر نمی کنند. دست های بزرگ(نسبت به اندازه بدن) برای کسانی است  که به تفکر و تعمق می پردازند و در عمل کندتر هستند.

به یاد داشته باشید، اینها همه نسبت به اندازه بدن است. اگر شما (۲٫۴ متر) قد داشته باشید باید دستانی بزرگتر از یک بچه ۴ ساله داشته باشید

هر چه انگشتان بلند تر باشند، ممکن است نشاندهنده اضطراب، علاوه بر با ادب بودن، خوش مشرب بودن، و ظرافت می باشد. انگشتان کوتاه در کسانی که بی تاب ، بسیار دارای تمایل جنسی، و خلاق هستند، یافت می شوند.

ناخن های بلند، از سوی دیگر، نشان دهنده مهربانی و راز نگهداری  است. ناخن ها ی کوتاه نشانه انتقادی و طبع کنایه آمیز است. اگر آنها بادام شکل هستند، نشان دنده شیرینی و رفتار مودبانه است.

 

اگر می خواهید، از طریق نگاه به انگشتان دست به شخصیت افراد پی ببرید مقاله چطور انگشت خوانی کنیم؟ را بخونید

چطور انگشت خوانی کنیم؟

 

شاید به خوندن مقاله  چگونه زبان بدن را متوجه شویم؟ نیز علاقه مند باشید:

 

مقاله پیشنهادی بعدی:

خط ثروت ، خط ازدواج در کف بینی

 

مطالب مرتبط

۳ دیدگاه‌

 1. Ali گفت:

  سلام
  سایتتون واقعا عالیه. بخدا راست میگم.
  امیدوارم روز به روز هم مقاله های مفید و هم تعداد بازدیدکنندگان فرهیخته تان بیشتر شود.
  خیلی ممنون.

 1. اسفند ۲۷, ۱۳۹۵

  […] شناخت شخصیت افراد از طریق خطوط کف دست نوجوان شاد […]

 2. اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

  […] بینی را یاد بگیرد و از خطوط کف دست سر در بیارید، مقاله  شناخت شخصیت افراد از طریق خطوط کف دست را […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *